QUY TRÌNH THANH TOÁN

Xác định hình thức thanh toán:

– Chuyển khoản trực tiếp

– Thanh toán cho bên thứ 3 (đơn vị vận chuyển hoặc đơn vị thanh toán khác)

Đối với hình thức chuyển khoản trực tiếp:

  • Khách hàng chuyển khoản vào số tài khoản của công ty
  • VATICO kiểm tra và xác nhận thanh toán thành công

Đối với hình thức thanh toán cho bên thứ 3:

  • Đơn vị vận chuyển: thu hộ số tiền từ người mua sau đó chuyển trả cho người bán sau khi đã trừ đi các khoản phí thỏa thuận
  • Đơn vị thanh toán khác: người mua thanh toán cho đơn vị thanh toán thứ 3 có liên kết với VATICO, sau đó đơn vị thanh toán chuyển trả cho VATICO sau khi đã trừ đi các khoản phí